Algemene voorwaarden

Download:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND PER: 1 oktober 2017

 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: Record Sound, gevestigd te Kloosterplein 4C, 6131 EP te Sittard. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69732604.

- Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, via een website van Opdrachtnemer of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling diensten te verrichten/gebruik te willen maken van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.

- Deelnemers: Dit zijn personen die passief dan wel actief deelnemen aan de dienstverlening en met/via de Opdrachtgever in en rondom de opnamestudio aanwezig zijn.

- Overeenkomst: Een contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 1. OFFERTES EN PRIJZEN

3.1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Deze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.

3.2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in publicaties van of namens Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet.

3.3. Indien er prijzen vermeld worden op de internet websites www.recordsound.nl, www.recordsound.eu en www.recordsound.be zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen van op maat gemaakte diensten van Opdrachtnemer zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De kosten die Opdrachtnemer daarnaast maakt voor het uitvoeren van de Overeenkomst, worden apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

 1. DIENSTVERLENING

4.1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.

4.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 1. DEELNEMERS

5.1. Deelnemers die zodanige hinder of last veroorzaken c.q. opleveren of kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van de dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kunnen door Opdrachtnemer, in overleg met Opdrachtgever, van (voortzetting van) de activiteiten worden uitgesloten.

5.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de Deelnemers voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hen zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de Deelnemers te verhalen op Opdrachtgever.

 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar toe te rekenen zijn.

 1. GEHEIMHOUDING

7.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden komen alle uit de dienstverlening voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het merkenrecht en het auteursrecht - toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd (tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen).

8.2. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte documenten, opnames, composities en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter beschikking van derden worden gesteld.

8.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.4. Gemaakte werken in opdracht van Opdrachtgever kunnen door Opdrachtnemer worden gebruikt voor reclame en promotionele doeleinden in elke vorm.

 1. BETALING

9.1. Alle betalingen worden aan Opdrachtgever gefactureerd, in welk verband de door Opdrachtnemer gehanteerde betalingstermijnen als fatale termijn te gelden hebben.

9.2. Als Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.

9.3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.De geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de gehele Overeenkomst is voltrokken en de begroting hiervoor is voldaan.

10.2.Opdrachtgever heeft niet het recht onbetaalde goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.

 1. ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van hetgeen ten aanzien van overeenkomst van opdracht bij wet is bepaald in de artikelen 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

11.1.Indien een aan Opdrachtnemer gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaande schema:

 a) kosteloze annulering van de overeengekomen opdracht is mogelijk tot de 42e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen.

 b) bij annulering tot de 21e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som/begroting;

 c) bij annulering tot de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 75% van de overeengekomen som/begroting;

 d) bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 100% van de overeengekomen som/begroting.

11.2.Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op iedere dag tijdens kantooruren (9:00 – 17:00 uur). Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende dag.

11.3.Annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk, telefonisch of per email meegedeeld te worden aan Opdrachtnemer.

 1. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

12.1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

12.2.Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 1. OVERMACHT

13.1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

13.2.Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3.In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van Opdrachtnemer langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13.4.Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet- verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Opdrachtnemer en of derden die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

14.1.Indien Opdrachtgever en/of Deelnemers op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oplopen, materieel verlies lijden, schade veroorzaken aan (de locatie van) Opdrachtnemer of derden, dan zijn Opdrachtgever en/of Deelnemers hiervoor zelf verantwoordelijk en aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid. De Opdrachtgever en/of Deelnemers zijn tevens aansprakelijk voor schade aan alle apparatuur, opname apparatuur, instrumenten, computers en verdere materialen van Opdrachtnemer.

14.2.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever en/of Deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.

14.3.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Opdrachtnemer en/of (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer

14.4.Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor:

 a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever,

 b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of anderen derden,

 c) de geleverde prestaties van de door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties(s),

 d) Fouten in het materiaal, opnames en teksten die door de Opdrachtgever ter hand zijn gesteld,

 e) Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen,

 f) Fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden,

 g) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers,

 h) Fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben,

 i) Fouten in de opnames composities of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaalde demo of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk demo of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest,

 j) Taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten.

14.5.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen som (exclusief BTW).

14.6.Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.7.Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.8.De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer verder voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

 1. ONTBINDING

15.1. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.2.Bedragen die Opdrachtnemer heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 1. OVERIGE CONDITIES

16.1.Op de dienstverlening en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

16.2.Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals geldend ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Deze worden door Opdrachtnemer eenmalig ter hand gesteld voor of bij het sluiten van de Overeenkomst.

Reacties zijn gesloten.